EM-F Plaski przenosnik tasmowy


Modularny przenśnik taśmowy z tworzywa sztucznego EM-F jest wyposażony w zamkniêtą ramê ze stali nierdzewnej. Modularny łañcuch z tworzywa sztucznego może mieæ zamkniêtą powierzchniê, jak pokazano na tej ilustracji, lub być wykonany jako łañcuch otwarty. Dziêki temu przenośnik EM-F dobrze nadaje siê do transportu żywności w opakowaniu i bez. Spełnia on także wysokie wymagania higieniczne w przemyśle farmaceutycznym i chemicznym.

Urządzenie odznacza siê wysoką elastycznością: dostêpne są 4 szerokości łañcucha z tworzywa sztucznego od 152 do 607 mm, a konstrukcja jest bardzo szczupła. Rama jest przy tym tylko o 14 mm szersza od łañcucha. W punktach zwrotnych przyrost szerokości wynosi tylko 40 mm. Razem z łañcuchem rama posiada tylko 95 mm wysokości. Przenośnik EM-F może być dostarczany w długościach od 0,5 m do 6 m z dowolnymi wymiarami pośrednimi. Do jego produkcji potrzebujemy tylko 6 dni.

Modularne łañcuchy z tworzywa sztucznego przenośnika EM-F zapewniają optymalne czyszczenie i są bardzo odporne, a utrzymanie ich sprawności przez wymianê ogniw jest bardzo proste. W systemie modułowym GEPPERT można go łatwo dopasowaċ do specjalnych zadañ dziêki bogatej gamie akcesoriów. Dodatkowe informacje o dostêpnych akcesoriach z naszego systemu modułowego znajdują Informacje pod nagłówkiem “Dużo akcesoriów.”

Specyfikacja techniczna i akcesoria

Szerokoúci taúm:
153, 305, 457 i 610 mm. Inne szerokoúci dostępne na ý danie.

Odlegùoúã między osiami / dùugoúã:
500 do 6.000 mm. Dostępne s wymiary poúrednie.

Napęd taúmy o staùej prędkoúci:
v = ok. 5,6 / 10,4 / 15,6 / 20,8 / 31,2 lub 44,6 metrów/min.
Inne prędkoúci dostępne s na ý danie. Podù czenie do sieci 220/240 – 380/415 V, 50 Hz. Typ ochrony IP 65. Napęd moýe byċ dostarczony z wyù cznikiem zabezpieczaj cym silnik. Wyposaýony on jest w przewód o długośi 2 metrów, wtyk CEE. Typ ochrony IP 65.

Napęd taúmy o regulowanej prędkoúci:
v = ok. 2,2-7,8 / 4,2-14,6 / 6,2-21,8 / 8,3-29,1 / 12,5-43,7 lub17,8-62,4 metrów/min.
Inne prędkoúci dostępne s na ý danie. Napęd dostarczany jest wraz z falownikiem, gotowym do podù czenia do sieci 230 V 50 Hz. Typ ochrony IP 65. Falownik wyposaýony jest w wyù cznik zabezpieczaj cy silnik.

Umiejscowienie silnika z przekùadni :
poniýej taúmy, z prawej lub lewej strony.

Ù czne obci ýenie taúmy:
standardowo 50 kg. Na ý danie moýliwe jest jego zwiększenie.